Rezitation

Rezitationstexte

Takkesage – Kesa-Sutra

Maka Hannya Haramita Shin Gyo

Fueko

Sangemon – Reue

KAIKYOGE – Zum Eintritt in den Dharma

SHARIRAIMON

Shosaimyo Kichijo Darani

EMMEI JIKKU KANNON GYO

SANKIKAI – 3 fache Zuflucht

EKO – Widmung

SHIGUSEIGANMON – Gelöbnis

Zur Seite ZEN
[Zurück]